Oświadczenie Liga 12.06.2021 Katowice

 

 

Członkiem zwyczajnym ŚZJJ może być klub sportowy, który zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o sporcie posiada osobowość prawną.

Kluby sportowe mogą działać w formie:

– uczniowskich klubów sportowych tzw UKS,

– stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS

(powstają i rejestrują się jak inne stowarzyszenia lub fundacje),

-stowarzyszeń zwykłych wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia nie może przewidywać statut takiego stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą zarejestrować się w KRS),

Klub członkowski musi posiadać aktualną licencję ŚZJJ, którą należy opłacić  każdego roku do dnia 30.06  za kwotę zgodną z uchwałą zarządu ŚZJJ.

Kluby członkowskie i/lub jego zawodnicy winni brać czynny udział w rywalizacji sportowej na imprezach ŚZJJ.

Klub który zgłasza akces przystąpienia do ŚZJJ musi przedstawić

– kartę ewidencji stowarzyszenia

– aktualne zaświadczenie o działalności

– aktualny statut klubu zawierający punkt o prowadzeniu zajęć w dyscyplinie Ju-Jitsu sportowe

– uprawnienia instruktora Ju-jitsu wydane przez ŚZJJ lub inny organ szkoleniowy

– dokonać jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 50 zł .

 

licencje klubowe 2021

licencje zawodnicze 2021

KARTA EWIDENCYJNA STOWARZYSZENIA

 

REGULAMIN LIGI 2021