Odpowiedzi na kilka pytań
https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi

Przypominam że podstawą nadal pozostaje 2 metrowy dystans społeczny między osobami ćwiczącymi.

PODSTAWĄ PRAWNĄ NA TYM ETAPIE BĘDZIE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII. AKT PRAWNY JEST OBECNIE PROCEDOWANY.

Jakie są wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych?
Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż:
-podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
-podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,
-podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
-podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
-podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,
-osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
-zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu wytycznych dotyczących udostępniania hali/sali sportowej?
-Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie uprawnionym do udostępnienia danego obiektu.

Czy możliwe jest prowadzenie treningów tanecznych, zapaśniczych, bokserskich, sportów walki w sali gimnastycznej?
-Tak, jest to możliwe. Zalecane jednak jest zachowywanie dystansu. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.

Ile grup dziennie może ćwiczyć na sali/hali sportowej?
-Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie. Ważne aby nie przekraczać jednorazowo limitu osób korzystających z sali/hali.

Kiedy możliwa będzie działalność polegająca na prowadzeniu basenów, siłowni i klubów fitness?
-Jest to planowane w IV etapie „odmrażania” sportu. Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest na bieżąco monitorowana oraz analizowana, na chwilę obecną nie można stwierdzić kiedy nastąpią zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie. Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na podejmowane decyzje, które dynamicznie zmieniają się każdego dnia.
Czy można prowadzić bezpłatne zajęcia fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących?
-Tak , możliwe jest prowadzenie zajęć fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących. Nie dotyczy to prowadzenia działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness.
Jaki dystans powinni zachowywać między sobą ćwiczący na sali/hali sportowej?
-Rozporządzenie nie określa dystansu między ćwiczącymi na sali/hali sportowej. Zalecane jednak jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu społecznego. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.
Czy można korzystać z szatni na sali/hali sportowej dla uczestników zajęć?
-Nie, nie jest możliwe korzystanie z szatni.
Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany na salach/halach sportowych po zajęciach?
-Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.
Czy ćwiczący na sali/hali sportowej musza mieć założone maseczki?
-Nie, podczas zajęć na sali/hali sportowej, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
Czy możliwe jest dzielenie dużej sali/hali sportowej na mniejsze sektory?
-Nie, możliwość dzielenia dotyczy jedynie pełnowymiarowych boisk otwartych.

Czy możliwe jest otwarcie hali widowiskowo–sportowej na inny cel niż zajęcia sportowe? Czy mogą to być zajęcia inne niż organizowane przez klub sportowy? Czy mogą to być zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych?
-Udostępnienie sali/hali sportowej jest możliwe jedynie pod warunkiem, iż będzie na niej realizowane sportowe szkolenie klubowe lub zajęcia sportowe. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w zakresie rodzaju podmiotów realizujących te działania. Zajęcia mogą być otwarte dla wszystkich przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad.

Czy można zmniejszyć limit ćwiczących na hali sportowej np. z 24 os na 22 i dzięki temu umożliwić udział 4 trenerów w zajęciach?
-Jest to dopuszczalne. Co do zasady istotą przepisu jest nieprzekroczenie maksymalnego limitu osób przebywających jednocześnie na obiekcie.

Czy jest dolna granica wielkości sali sportowej, której dotyczy limit 12 osób + trener?
-Nie ma. Natomiast należy zapewnić przestrzeń do zachowania dystansu społecznego pomiędzy ćwiczącymi.

Czy rodzice dzieci poniżej 13 roku życia mogą być na trybunach sali sportowej podczas zajęć sportowych?
-Nie mogą. Trybuny sportowe traktowane są jako integralna część obiektu, dla którego ustanowiono stosowny limit.

Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe na sali/hali sportowej w sportach walki?
-Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.
W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi, nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), uczestnicy zajęć powinni korzystać z osobistego sprzętu treningowego oraz obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z obiektu.
Czy zostaną otwarte sale przy szkołach pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych?
-Od 18 maja będzie można korzystać z hal i sal sportowych, również tych znajdujących się przy szkołach, przy zachowaniu limitu osób w zależności od powierzchni danego obiektu. Ostateczna decyzja o otwarciu sali sportowej przy szkole należy do podmiotu odpowiedzialnego za jego udostępnianie.

Czy jest katalog sportów, które mogą być uprawiane w halach i salach oraz na obiektach
o charakterze otwartym?
-Obowiązujące przepisy nie zawierają takiego katalogu.
Czy w moim mieście zostaną otwarte hale i sale sportowe? Pomimo zapowiedzi rządu w moim mieście 4 maja nie otwarto Orlików.
-Wprowadzane regulacje dają prawo a nie narzucają obowiązku otwierania obiektów przez podmioty nimi administrujące.

Czy na jeden obiekt, w którym są 4 sale poniżej 300 m2 można wpuścić 12 osób plus trenera na każdą salę?
-Limit 12 osób korzystających z danego obiektu plus 1 trener dotyczy odrębnie każdej hali/sali sportowej do 300 m2 (z wyłączeniem szatni, pomieszczeń socjalnych itp.)

Czy pole powierzchni hali/sali liczone jest jak w galeriach handlowych tj. pole powierzchni całego klubu z szatniami, pomieszczeniami socjalnymi itp.?
-Limity osób korzystających z danego obiektu dotyczą powierzchni służącej do uprawiania sportu tj. liczonej bez szatni czy pomieszczeń socjalnych. Należy pamiętać, że siłownie, centra i kluby + fitness nie mogą na tym etapie funkcjonować.

Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest na bieżąco monitorowana oraz analizowana, na chwilę obecną nie można stwierdzić kiedy nastąpią zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie. Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na podejmowane decyzje, które w sposób dynamiczny zmieniają się każdego dnia.

Czy Orliki są otwarte dla stowarzyszeń i fundacji czy dla wszystkich chętnych?
-Obiekty tego typu są ogólnodostępne. Natomiast podmiot zarządzający obiektem powinien zapewnić warunki do przestrzegania wytycznych zawartych w rozporządzeniu.

Co z zajęciami grupowymi na otwartej przestrzeni np. w parku? Czy mogę zorganizować trening dla chętnych na terenach poza obiektem sportowym? Jaki jest wówczas limit osób? Czy dozwolone będą amatorskie treningi biegowe/kolarskie do 14 osób w terenie?
-Zorganizowanie grupowych treningów na otwartej przestrzeni, poza obiektami wymienionymi w rozporządzeniu, nie jest możliwe.