Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju- Jitsu sportowym

U-8/U-10/U-12/U-14/U-16/

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system

Termin: 14.02 .2021

Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1

Organizator: Roan Fight Club Katowice

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na panującą sytuację związaną ze stanem pandemii Covid 19 oraz czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.

Rejestracja: do 6.02.2021 (godz. 23:59) na stronie: https://rejestracje.app

W dniu 7.02.2021 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe.

Do godz.23.59 w dniu 8.02.2021 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : info@szjj.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.

Zawodnicy którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonego na rejestracji mogą zostaną przepisani do kategorii wyższej po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł od startu zawodnika !!!

9.02.2021 zostaną opublikowane listy startowe po weryfikacji opłat startowych ( zawodnicy którzy nie opłacą opłaty startowej zostaną usunięci z list startowych)

 

Opłaty startowe:

40 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników posiadających licencję zawodniczą na rok 2021 w Śląskim Związku Ju-Jitsu

50 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników nie posiadających licencji zawodniczej na rok 2021 w Śląskim Związku Ju-Jitsu

 

Opłata startowa płatna PRZELEWEM do 8.02.2021 r. na konto

Roan Fight Club Katowice

Santander Bank 30109020240000000115520324

Potwierdzenie wpłaty przesyłamy na e-mail info@szjj.pl do dnia 8.02.2021.

Wpłat dokonujemy za wszystkich zawodników z danego klubu jednym przelewem (wpłaty indywidualne będą zwracane ) a listę zawodników z wyszczególnionymi kategoriami startowymi wysyłamy na e-mail info@szjj.pl

Zwrot opłaty startowej tylko w wypadku odwołania zawodów.

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia kierownika drużyny (trenera, osoby upoważnionej ) do dnia 10.02.2021 na email info@szjj.pl która dokonuje akredytacji i dostarcza:

– Oświadczenia imiennych związanych z udziałem zawodników w zawodach odbywających się w czasie pandemii COVID-19

Zaświadczenie zawiera wpisy :

-Zawodnicy posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych,

– Zawodnicy nie mam przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych uniemożliwiających wzięcie udziału w zawodach.,

– Zawodnicy posiadam ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportowych.

Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników w związku z pandemią

-Oświadcza, że zawodnicy nie mieli świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 bądź osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

-Zawodnicy są zdrowi, nie mają objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

-Zobowiązuję się do poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej odnośnie COVID -19 w moim najbliższym otoczeniu.

Oświadczenie o udziale w zawodach

-Oświadczam, że: jest świadomy istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.

-Zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania, zwłaszcza zapisów dotyczących zachowania dystansu społecznego oraz przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji. Wyrażam zgodę w razie potrzeby na pomiar temperatury.

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Kierownik drużyny zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia dla każdego zawodnika podpisanego przez opiekunów prawnych podczas akredytacji.

Dotyczy zawodników niepełnoletnich.

Oświadczenia do pobrania na stronie www.szjj.pl w zakładce do pobrania

– Odbiera akredytację dla całej drużyny ( NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU POJEDYŃCZYCH AKREDYTACJI !!!)

W wydarzeniu sportowym brać udział mogą tylko trenerzy i asystenci trenera posiadający aktywną licencję na rok 2021.

Można wykupić jednorazową licencję na dane wydarzenie sportowe dla trenera lub asystenta w kwocie 20 zł dokonując opłaty na konto ŚZJJ.

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenerów i asystentów trenera do 10.02.2021 na email info@szjj.pl

którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )

– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli

5 zawodników 1 trener

6-10 zawodników 1 trener plus 1 asystent.

11-15 zawodników 1 trener plus 2 asystentów.

16-20 zawodników 1 trener plus 3 asystentów itd.

Trener może pełnić funkcję kierownika drużyny.

– WAŻNE NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA TYLKO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)

– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej

– Na główną płytę hali wchodzą zawodnicy w stroju sportowym oraz trenerzy tylko w obuwiu sportowym lub boso.

– Zawodnicy nie mają prawa opuszczać hali sportowej.

Prawo startu

– Dzieci U-8 (2015-2014)

-Dzieci U-10 (2013-2012)

– Dzieci U12 (2011-2010 )

– Młodzik U-14 (2009-2008)

– Junior Młodszy U-16 (2007-2006)

Kategorie wiekowe / konkurencje

U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/Duo-system

U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /Duo-system

U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /Duo-system

U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe

-Dzieci U-8

-Fighting bez I fazy / Ne- waza

Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg +34 kg

– Dzieci U-10

-Fighting bez I fazy / Ne- waza

Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg

Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg

– Dzieci U-12

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza

Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg

Mężczyźni: -24kg -27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg

– Młodzik U-14

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg

Mężczyźni:-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg

– Junior Młodszy U-16

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg

Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wagowych i wiekowych po uzgodnieniu z trenerami zawodników którzy nie mają przeciwników w swojej kat. wagowej .

Konkurencja Duo-system zostanie rozegrana w rozbiciu na kategorie jeśli w jednej będzie minimum 3 pary w innym przypadku zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany 11.02.2021

Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w zawodach jest:

 Każdy zawodnik muszą posiadać dokument tożsamości.

Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).

 Walki rozgrywane są systemami:

 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.

 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania imiennego ubezpieczenia NNW w wersji papierowej do wglądu w dniu zawodów.

W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zostają wprowadzone dodatkowe obostrzenia .

– Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na pomiar temperatury przed wejściem na obiekt

– Wszyscy uczestnicy wchodzą na obiekt w maseczkach zasłaniających usta oraz nos

– Wszyscy uczestnicy turnieju poruszają się na terenie obiektu w maseczkach

– Uczestnicy turnieju mogą przebywać bez maseczek tylko

– Na płycie głównej na czas pojedynku

– Na widowni w czasie oczekiwania na pojedynki

– Liczba osób którzy przebywają na hali podczas turnieju zostaje ustalona na 150 osób uczestniczących w zawodach ( zawodnicy , trenerzy , asystenci )

– Zawody odbywają się bez udziału publiczności !!!

– Każda drużyna zgłasza trenerów i asystentów trenera którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )

Sprawy organizacyjne

Kontakt: Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: info@szjj.pl

Wpłaty faktury

Kontakt Mirosława Piechota tel. 668-984-476, e-mail: info@szjj.pl