Śląski Związek Ju-Jitsu ogłasza konkurs na stanowisko

TRENERA SELEKCJONERA Kadry Województwa Śląskiego

  Juniorów Młodszych i Młodzików  Ju-Jitsu Fighting

Założenia konkursowe:

Wymagania konieczne:

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Posiada co najmniej stopnień instruktora ju-jitsu lub trenera II klasy w ju-jitsu.
  3. Staż pracy w charakterze trenera lub instruktora ju-jitsu nie krótszy niż 2 lat.
  4. Przedłoży ramową propozycję rocznego planu szkoleniowego i planu wieloletniego rozwoju ju-jitsu na terenie województwa Śląskiego.
  5. Posiada podstawową znajomość obsługi komputera i pakietu Office i Word.
  6. Dyspozycyjność.

 

1.Przy ocenie kandydatów komisja konkursowa powołana przez Zarząd ŚZJJ  będzie brała w  szczególności:

1.1 Potwierdzony przebieg pracy trenerskiej lub instruktorskiej z wyszczególnionymi osiągnięciami zawodowymi  z zawodnikami rocznika  Juniorów Młodszych i Młodzików.

1.2. Jakość i możliwości realizacji przedłożonych projektów szkoleniowych.

1.3. Możliwości prowadzenia treningów podczas konsultacji i szkoleń.

2.Termin i miejsce składania dokumentów:

2.1. Wszystkich zainteresowanych trenerów, instruktorów  prosimy o składanie swoich aplikacji  oraz dokumentacji specjalistycznej  w wersji elektronicznej na adres  info@szjj.pl w terminie nieprzekraczalnym

do 7.01.2019 do godz.22.00.

2.2. Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

 

  1. Procedura i przebieg konkursu

3.1 Zarząd ŚZJJ  przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić  kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

3.2. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd ŚZJJ w wypadku braku odpowiednich

kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu.

3.3. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd ŚZJJ do dnia 12.01.2019.

3.4.Zarząd ŚZJJ zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny

 

konkurs trener selekcjoner fighting