Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju- Jitsu sportowym
U-8/U-10/U-12/U-14/U-16
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system
Termin: 19.06.2022
Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1
Organizator: Roan Fight Club Katowice
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na panującą sytuację związaną ze stanem pandemii Covid 19 oraz czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.
W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej , lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zostaje ustalony LIMIT zgłoszenia zawodników w grupach startowych
U – 8 / U-10 – 150 zawodników
U – 12 – 150 zawodników
U – 14 – 150 zawodników
U – 16 – 150 zawodników
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu zawodników zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami oraz wcześniejsze zamknięcie systemu rejestracji po osiągnięciu limitu zgłoszeń.
Rejestracja:
do 11.06.2022 r. (godz. 23:59) na stronie:
https://rejestracja-jj.pl/
Po w/w terminie nie ma możliwości zgłoszenia do turnieju !!!
Pary duo systemu zgłaszamy na email info@szjj.pl do dnia 11.06.2022r.
W dniu 12.06.2022 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe.
– Do godz.23.59 w dniu 13.06.2022 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : info@szjj.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.
W dniu 14.06.2022 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej , zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni zostaną usunięci z list startowych !!!
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów organizowanych przez Roan Fight Club Katowice .
Zawodnicy którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonego na rejestracji mogą zostaną przepisani do kategorii wyższej po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł od startu zawodnika !!!
– W dniu 16.06.2022 zostanie przedstawiony plan z rozbiciem na godzinowy zawodów z uwzględnieniem rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych.
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych i wagowych po konsultacji z trenerami !!!
Opłaty startowe:
Termin zgłoszenia do 11.06.2022r.
50 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników posiadających licencję zawodniczą na rok 2022 w Śląskim Związku Ju-Jitsu
70 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników nie posiadających licencji zawodniczej na rok 2022 w Śląskim Związku Ju-Jitsu
Opłata startowa płatna PRZELEWEM na konto
Wpłata z konta Klubowego-
Roan Fight Club Katowice
Santander Bank 30109020240000000115520324
Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych
Roan Fight Club Katowice
71194010764915124700000000
NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA OPŁATY GOTÓWKĄ !!!
Po opłaceniu opłaty przesyłamy potwierdzenie na e-mail info@szjj.pl do dnia 13.06.2022 do godz. 22.00 celem potwierdzenia daty wpłaty zgodnie z terminem rejestracji.
Wpłat dokonujemy za wszystkich zawodników z danego klubu jednym przelewem (wpłaty indywidualne będą zwracane )
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia kierownika drużyny (trenera, osoby upoważnionej ) do dnia 16.06.2022 na email info@szjj.pl która :
– Odbiera akredytację dla całej drużyny ( NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU POJEDYŃCZYCH AKREDYTACJI !!!)
– Oddaje podpisane oświadczenie że :
-Zawodnicy posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych,
– Zawodnicy nie mam przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych uniemożliwiających wzięcie udziału w zawodach.,
– Zawodnicy posiadam ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportowych.
– W przypadku ubezpieczenia grupowego przedstawia listę zawodników objętych w/w ubezpieczeniem podpisane przez osoby upoważnione w klubie.
Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników w związku z pandemią podpisane przez opiekunów prawnych zawodnika niepełnoletniego.
Oświadcza, że zawodnicy nie mieli świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 bądź osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
Zawodnicy są zdrowi, nie mają objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Zobowiązuję się do poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej odnośnie COVID -19 w moim najbliższym otoczeniu.
Oświadczenie o udziale w zawodach
Oświadczam, że: jest świadomy istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.
Zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania, zwłaszcza zapisów dotyczących zachowania dystansu społecznego oraz przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji. Wyrażam zgodę w razie potrzeby na pomiar temperatury.
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenerów i asystentów trenera do 16.06.2022 na email info@szjj.pl
którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )
– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli
5 zawodników 1 trener
6-10 zawodników 1 trener plus 1 asystent.
11-15 zawodników 1 trener plus 2 asystentów.
16-20 zawodników 1 trener plus 3 asystentów itd.
Trener może pełnić funkcję kierownika drużyny.
– WAŻNE NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport) oraz akredytację zgodną z rejestracją zawodnika.
– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej
– Na główną płytę hali wchodzą zawodnicy w stroju sportowym oraz trenerzy i asystenci tylko w obuwiu sportowym lub boso.
Prawo startu
– Dzieci U-8(2016-2015)
– Dzieci U-10(2014-2013)
– Dzieci U12 (2012-2011 )
– Młodzik U-14 (2010-2009)
– Junior Młodszy U-16 (2008-2007)
Kategorie wiekowe / konkurencje
U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/Duo-system
U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /Duo-system
U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /Duo-system
U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe
-Dzieci U-8
-Fighting bez I fazy / Ne- waza
Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg +34 kg
– Dzieci U-10
-Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /
Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg
Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg
– Dzieci U-12
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /
Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg
Mężczyźni: -24kg –27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg
– Młodzik U-14
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg
Mężczyźni:-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg
– Junior Młodszy U-16
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg
Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg
Konkurencja Duo-system zostanie rozegrana w rozbiciu na kategorie jeśli w jednej będzie minimum 3 pary w innym przypadku zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie.
Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju.
Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w zawodach jest:
 Każdy zawodnik muszą posiadać dokument tożsamości.
Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).
 Walki rozgrywane są systemami:
 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.
 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zostają wprowadzone dodatkowe obostrzenia .
Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
– Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na pomiar temperatury przed wejściem na obiekt
– Uczestnicy turnieju mogą przebywać bez maseczek tylko podczas pojedynku
– Liczba osób którzy przebywają na hali podczas turnieju zostaje ustalona na 150 osób uczestniczących w zawodach ( zawodnicy , trenerzy , asystenci )
Sprawy organizacyjne
Kontakt: Roman Zieliński,
tel. 501-218-842, e-mail: info@szjj.pl
Wpłaty faktury
Kontakt Mirosława Piechota
tel. 668-984-476, e-mail: info@szjj.pl