Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju- Jitsu sportowym
U-8/U-10/U-12/U-14/U-16/
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system
Termin: 07.11.2021
Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1
Organizator: Roan Fight Club Katowice
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na panującą sytuację związaną ze stanem pandemii Covid 19 oraz czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.
Zostaje ustalony LIMIT zgłoszenia zawodników w grupach startowych
U – 8 / U-10 – 150 zawodników
U – 12 – 150 zawodników
U – 14 – 150 zawodników
U – 16 – 150 zawodników
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu zawodników zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami oraz wcześniejsze zamknięcie systemu rejestracji po osiągnięciu limitu zgłoszeń.
Rejestracja:
30.10.2021 (godz. 23:59) na stronie:
https://rejestracja-jj.pl
Po w/w terminie nie ma możliwości zgłoszenia do turnieju !!!!
Pary duo systemu zgłaszamy na email info@szjj.pl
W dniu 31.10.2021 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe
– Do godz.23.59 w dniu 1.11.2021 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : info@szjj.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.
W dniu 02.11.2021 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów organizowanych przez Roan Fight Club Katowice
Zawodnicy którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonego na rejestracji mogą zostaną przepisani do kategorii wyższej po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł od startu zawodnika !!!
03.11.2021 zostaną opublikowane listy startowe po weryfikacji opłat startowych z uwzględnieniem terminu zgłoszeń ( zawodnicy którzy nie opłacą opłaty startowej zostaną usunięci z list startowych)
– W dniu 04.11.2021 zostanie przedstawiony plan z rozbiciem na dni turniejowe oraz godzinowy zawodów z uwzględnieniem rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych .
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych i wagowych !!!!
Opłaty startowe:
40 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników posiadających licencję zawodniczą na rok 2021 w Śląskim Związku Ju-Jitsu
50 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników nie posiadających licencji zawodniczej na rok 2021 w Śląskim Związku Ju-Jitsu
Opłata startowa płatna PRZELEWEM do 30.10.2021 r. na konto
Roan Fight Club Katowice
Santander Bank 30109020240000000115520324
NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA OPŁATY GOTÓWKĄ !!!!
Wpłat dokonujemy za wszystkich zawodników z danego klubu jednym przelewem (wpłaty indywidualne będą zwracane )
Zwrot opłaty startowej tylko w wypadku odwołania zawodów.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia kierownika drużyny (trenera, osoby upoważnionej ) do dnia 04.11.2021 na email info@szjj.pl która :
– Odbiera akredytację dla całej drużyny ( NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU POJEDYŃCZYCH AKREDYTACJI !!!)
– Podpisuje oświadczenie że :
-Zawodnicy posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych,
– Zawodnicy nie mam przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych uniemożliwiających wzięcie udziału w zawodach.,
– Zawodnicy posiadam ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportowych.
Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników w związku z pandemią
Oświadcza, że zawodnicy nie mieli świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 bądź osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
Zawodnicy są zdrowi, nie mają objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Zobowiązuję się do poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej odnośnie COVID -19 w moim najbliższym otoczeniu.
Oświadczenie o udziale w zawodach
Oświadczam, że: jest świadomy istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.
Zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania, zwłaszcza zapisów dotyczących zachowania dystansu społecznego oraz przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji. Wyrażam zgodę w razie potrzeby na pomiar temperatury.
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenerów i asystentów trenera do 04.11.2021 na email info@szjj.pl
którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )
– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli
5 zawodników 1 trener
6-10 zawodników 1 trener plus 1 asystent.
11-15 zawodników 1 trener plus 2 asystentów.
16-20 zawodników 1 trener plus 3 asystentów itd.
– Kierownik drużyny przedstawia badania wszystkich zawodników na akredytacji oraz podpisuje oświadczenie o zdolności zawodników do udziału w turnieju oraz o ubezpieczeniu NNW na czas zawodów.
Trener może pełnić funkcję kierownika drużyny.
– WAŻNE NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA TYLKO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)
– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej
– Na główną płytę hali wchodzą zawodnicy w stroju sportowym oraz trenerzy tylko w obuwiu sportowym lub boso.
– Zawodnicy nie mają prawa opuszczać hali sportowej.
Prawo startu
– Dzieci U-8(2015-2014)
– Dzieci U-10(2013-2012)
– Dzieci U12 (2011-2010 )
– Młodzik U-14 (2009-2008)
– Junior Młodszy U-16 (2007-2006)
Kategorie wiekowe / konkurencje
U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/Duo-system
U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /Duo-system
U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /Duo-system
U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe
-Dzieci U-8
-Fighting bez I fazy / Ne- waza
Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg +34 kg
– Dzieci U-10
-Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /
Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg
Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg
– Dzieci U-12
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /
Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg
Mężczyźni: -24kg –27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg
– Młodzik U-14
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg
Mężczyźni:-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg
– Junior Młodszy U-16
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg
Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg
Konkurencja Duo-system zostanie rozegrana w rozbiciu na kategorie jeśli w jednej będzie minimum 3 pary w innym przypadku zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie.
Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju.
Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w zawodach jest:
 Każdy zawodnik muszą posiadać dokument tożsamości.
Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).
 Walki rozgrywane są systemami:
 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.
 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania imiennego ubezpieczenia NNW w wersji papierowej do wglądu w dniu zawodów
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zostają wprowadzone dodatkowe obostrzenia .
– Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na pomiar temperatury przed wejściem na obiekt
– Wszyscy uczestnicy wchodzą na obiekt w maseczkach zasłaniających usta oraz nos
– Wszyscy uczestnicy turnieju poruszają się na terenie obiektu w maseczkach
– Uczestnicy turnieju mogą przebywać bez maseczek tylko
– Na płycie głównej na czas pojedynku
– Na widowni w czasie oczekiwania na pojedynki
– Liczba osób którzy przebywają na hali podczas turnieju zostaje ustalona na 150 osób uczestniczących w zawodach ( zawodnicy , trenerzy , asystenci )
– Zawody odbywają się bez udziału publiczności
– Każda drużyna zgłasza trenerów i asystentów trenera którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )
– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli
5 zawodników 1 trener
6-10 zawodników 2 trenerów lub 1 trener plus 1 asystent.
11-15 zawodników 3 trenerów lub 1 trener plus 2 asystentów.
16-20 zawodników 4 trenerów lub 1 trener plus 3 asystentów itd.
– Kierownik drużyny przedstawia badania wszystkich zawodników na akredytacji oraz podpisuje oświadczenie o zdolności zawodników do udziału w turnieju oraz o ubezpieczeniu NNW na czas zawodów.
– WAŻNE NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA TYLKO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)
– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek oraz dekoracji swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej
– Na główną płytę hali zawodnicy oraz trenerzy wchodzą tylko w obuwiu sportowym lub boso.
– Zawodnicy nie mają prawa opuszczać hali sportowej.
Sprawy organizacyjne
Kontakt: Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: info@szjj.pl
Wpłaty faktury
Kontakt Mirosława Piechota tel. 668-984-476, e-mail: info@szjj.pl