Śląski Związek Ju-jitsu ogłasza konkurs na stanowiska

TRENERA SELEKCJONERA Kadry Województwa Śląskiego

 Juniorów Juniorów Młodszych i Młodzików

Ju-Jitsu Ne-waza

Założenia konkursowe:

 1. Wymagania konieczne:
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Posiada co najmniej stopnia instruktora ju-jitsu lub trenera II klasy w ju-jitsu.
 4. Staż pracy w charakterze trenera lub instruktora ju-jitsu nie krótszy niż 2 lat.
 5. Przedłoży ramową propozycję rocznego planu szkoleniowego i planu wieloletniego rozwoju ju-jitsu na terenie województwa Śląskiego.
 6. Złoży zobowiązanie i program rozwoju własnych kwalifikacji zawodowych.
 7. Posiada podstawową znajomość obsługi komputera i pakietu Office i Word.
 8. Mile widziana podstawowa znajomość przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej (preferowany j. angielski).

Przy ocenie kandydatów komisja konkursowa powołana przez Zarząd ŚZJJ  będzie brała w  szczególności:

 1. Potwierdzony przebieg pracy trenerskiej z wyszczególnionymi osiągnięciami zawodowymi z zawodnikami rocznika Juniorów Juniorów  Młodszych i Młodzików.
 2. Jakość i możliwości realizacji przedłożonych projektów szkoleniowych.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:

2.1. Wszystkich zainteresowanych trenerów prosimy o składanie swoich aplikacji  oraz dokumentacji specjalistycznej do biura ŚZJJ w formie papierowej  w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 15.11.2017 oraz w wersji elektronicznej na adres  info@szjj.pl

2.2. Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem na odwrocie:

KONKURS TRENERA SELEKCJONERA NE-WAZA     Juniorów Juniorów Młodszych i Młodzików

 1. Procedura i przebieg konkursu

3.1 Zarząd ŚZJJ  przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych

kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

3.2. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd ŚZJJ w wypadku braku odpowiednich

kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu.

3.3. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd ŚZJJ do dnia 15.12.2017

3.4.Zarząd ŚZJJ zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny